خدمات

مهندسی

انتخاب روش برش کاری ، خدماتی است که بدون اخذ هزینه به مشتریان عرضه می گردد.
تردیدی نیست که انجام کار در مجموعه ای بزرگ فقط با برنامه ریزی و انجام سیستماتیک کار قابل مدیریت خواهد بود . واحد مهندسی با بهره گیری از پرسنل با تجربه و نرم افزار های به روز شده همواره از مرحله استعلام تا مرحله تحویل در کنار مشتری خواهد بود تا مجموعه بتواند بیشترین ارزش آفرینی را در مقابل هزینه انجام شده به مشتری ارائه نماید .
محاسبات ، تهیه نقشه و انتخاب مواد بخشی از خدماتی است که در صورت درخواست مشتری توسط این واحد انجام و ارائه می گردد.

 

 

 
 

تماس سریع

نام :

تلفن :

درخواست :

مقالات